Droogzuiging

Algemene voorwaarden

 

I GRONDWATERVERLAGING

Art. 1. De forfaitaire prijs omvat de verplaatsingskosten van personeel en materiaal naar de werf en terug, het plaatsen en wegnemen van zuig- en persleiding, van filters en pompen. De opgegeven meterprijs is de prijs per lopende meter geplaatste filterlijn. De prijzen zijn, behoudens specifieke vermelding in de offerte, slechts geldig voor zand en zandhoudende leemlagen. Bij het voorkomen van steenlagen, opvulling met afbraakmateriaal, of grind, zullen de in de offerte vermelde prijzen voor herziening vatbaar zijn. Het berekenen van zettingen en bemalingsnota’s zijn niet in de prijs voorzien.

Art. 2. De dagvergoeding wordt gerekend vanaf de dag dat onze firma de installatie geheel of gedeeltelijk in werking stelt, tot zij over deze laatste kan beschikken. Deze einddatum zal aan onze firma schriftelijk door de opdrachtgever worden gegeven. Het aantal pompen en/of generatoren in werking gesteld zullen worden aangerekend.

Art. 3. De opdrachtgever zal de terreinen voorafgaandelijk vrij en vlak maken zodat deze met ons materiaal berijdbaar zijn. Steengruis, afbraak, oude funderingen ed zullen door de opdrachtgever verwijderd worden. Zuig- en persleidingen zullen met het oog op de eventuele herstellingen vrij gehouden worden. De kosten voor het, bij opruimen of herstellen van de installatie, uitgraven en vrij maken van de installatie zijn niet in de prijsofferte begrepen en zullen verrekend worden.

Art. 4. Het eventueel herstellen van de terreinen in hun oorspronkelijke staat en het opvullen van de boorgaten valt ten laste van de opdrachtgever.

Art. 5. Het water dat ingevolge ondoordringbare lagen niet tot de filters kan doordringen dient door de opdrachtgever te worden weggepompt. In leem of klei gronden kunnen wij geen goede werking waarborgen.

Art. 6. In de vermelde aannemingsprijzen is geen bestendig toezicht voorzien. De opdrachtgever neemt dan ook alle verantwoordelijkheid voor bewaking en toezicht op zich; en zorgt zo nodig voor werfafsluiting en signalisatie.

Art. 7. Bij het onttrekken van zand aan de ondergrond dient de opdrachtgever, om grondverzakkingen te voorkomen, de pompen stil te leggen en onze vennootschap te verwittigen. De opdrachtgever neemt op zich alle risico’s voor schade en schade aan derden veroorzaakt door het onttrekken van water aan de ondergrond.

Art. 8. Per pomp wordt een elektrische kabel van 50 meter en een afvoerleiding voorzien van 25 meter. De verdere aanleg van afvoer valt ten laste van de opdrachtgever of zal het onderwerp uitmaken van een verrekening. In ieder geval valt de zorg en de veiligheid voor het verwijderen van de werf van het globaal opgepompte water ten laste opdrachtgever.

Art. 9. De aansluiting op het elektrische net, het plaatsen van verdeelkasten op redelijke afstanden, en het stroomverbruik zijn ten laste van de opdrachtgever, evenals bij gebruik van dieselpompen, het leveren en vullen van brandstof.

Art. 10. De eindafrekening omvat naast de aannemingsprijs de door de opdrachtgever gevraagde bijkomende werken en de vervangingskosten of herstellingskosten van het ontbrekende of beschadigde materiaal.II BOREN VAN PUTTEN

Art. 11. In functie van het gevraagde debiet en kwaliteit van het water raamt onze firma de diepte en diameter van de filterput. Deze ramingen zijn van informatieve aard, en zijn gebaseerd op gegevens van omliggende putten. Ze zijn echter zonder verbintenis.

Art. 11a. Tenzij uitdrukkelijk anders bedongen in onze offerte, wordt geen waterdebiet gewaarborgd aangezien dit afhankelijk is van de aard der waterlagen.

Art. 11b. Wat betreft kwaliteit van het aangeboorde water kan geen enkele garantie gegeven worden, daar deze door lokale en niet lokale en niet controleerbare factoren kan worden beïnvloed.

Art. 12. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de plaats van de boring goed bereikbaar is per vrachtwagen en dat op deze plaats een oppervlakte van ongeveer 10 x 15 meter ter beschikking is voor het opstellen van de boorinstallatie.

Art. 13. Opbreken, doorboren en herstellen van funderingen, muren en wegen zijn niet in de plaatsingskosten verrekend.

Art. 14. Beschadigingen aangebracht door onberijdbare wegen, werven en terreinen, vallen ten laste van de opdrachtgever. Beschadigingen aan grasperken, bloemen, aanplantingen e.d. welke veroorzaakt worden bij het normaal uitvoeren van de boring zijn ten laste van de opdrachtgever.

Art. 15. Valt ten laste van de opdrachtgever: het verwijderen van de uitgeboorde grond, het definitief terug opvullen van het boorgat. Het maken van de putkamer en bijhorende dichtingswerken. Indien vereist: de nodige elektrische energie voor het zuiverpompen van de put.III DIVERSEN

Art. 16. Onze fakturen zijn betaalbaar te Zomergem, binnen de 30 dagen.

Art. 17. Klachten, om geldig te zijn, moeten ingediend worden binnen de tien dagen na levering, waarna ze niet meer kunnen aanvaard worden.

Art. 18. Onze offertes hebben nooit het karakter van een absoluut forfait. Bestelde meerwerken worden de klant aangerekend ook indien de bestelling niet schriftelijk gebeurde. De bewijslast omtrent de niet-bestelling van meerwerken berust bij de klant. Wij adviseren onze klanten de meerwerken steeds schriftelijk te bestellen.

Art. 19. Bij niet-betaling wordt van rechtswege een intrest aangerekend van 12% per jaar, onverminderd de eventuele gerechtskosten en andere die er het gevolg van zijn.

Art. 20. Ingeval van wanbetaling na aanmaning zal het bedrag van onze fakturen verhoogd worden met 20% op de eerste 1000€ en met 5% op het overige, wegens veroorzaakte bijzondere invorderingskosten. Er wordt in niets afgeweken van de voorwaarden genoemd in voorgaande alinea.

Art. 21. De leveringstermijnen worden slechts bij nadering vermeld, steunend op de momentele omstandigheden en bijgevolg zal iedere ingebrekestelling onder geen voorwendsel kunnen aanvaard worden noch aanleiding geven tot schadevergoeding of prijsvermindering welke ook slechts de oorzaken van vertraging of niet-uitvoering geweest zijn.

Art. 22. Bij toewijzing der werken, onder welke vorm dan ook, zal de toewijzer zorg dragen dat onze vennootschap opgenomen wordt in de verzekeringspolis aangaande alle bouwrisico’s voor de desbetreffende werken. De toewijzer ontslaat bijgevolg onze firma van alle verantwoordelijkheid die uit de toegewezen werken zou kunnen voortvloeien. Tevens bevestigen wij dat onze vennootschap geenszins aansprakelijk kan gesteld worden voor schade zonder fout volgens Art. 544 van het Burgerlijk Wetboek- “stoornissen van nabuurschap”

Art. 23. Ingeval van verkoop of levering wordt uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen dat de installaties en hun uitrusting onze eigendom blijven tot het ogenblik van de volledige betaling van de prijs. De eventuele gestorte voorschotten blijven toegekend ten titel van de vergoeding voor gebruik.

Art. 24. De aanvaarding van onze offerte omvat van rechtswege instemming met al onze vermelde verkoopsvoorwaarden. Bij opdracht tot uitvoering onder welke vorm ook wordt de aanvaarding van onze voorwaarden verondersteld.

Art. 25. De aanvaarding van onze offerte hetzij schriftelijk, hetzij door in ontvangst name van onze factuur betekent van rechtswege een akkoord met al onze vermelde voorwaarden.

Art. 26. Valt ten laste van de opdrachtgever:
• Officiële toelatingen, vergunningen en melding van de werken, alsook melding lozing op de riolering tot 10 m³/h aan gemeente.
• Aanvraag schriftelijke toelating voor lozing van bemalingswater op de openbare riolering voor volumes hoger dan 10 m³ per uur aan Aquafin alsook de kosten hieraan verbonden.

- Folder van Aquafin: Bemalingen, waarheen met het water?

- Formulier: Melding aan Gemeente Klasse 3

• Aangeven op het terrein van bestaande leidingen, kabels e.d. zodat zonder risico kan geboord worden. Eventuele beschadigingen zijn ten laste van de opdrachtgever.

Art. 27. Alle eventuele geschillen, betwistingen betreffende de uitvoering der werken of de vertaling, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de handelsrechtbank te Gent.